วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ตัวอย่าง

ตัวอย่างกิจกรรม TPM
ค. ลีเวอร์ เพิ่มผลผลิต คุณภาพ ความปลอดภัย และสุขอนามัย ในการทำงาน มุ่งสู่ผลผลิตระดับสากล
เนื่องจากต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น การแข่งขันในตลาดมีมาก ลูกค้า และผู้บริโภคมีความต้องการสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ในราคารที่เป็นธรรม ยูนิลีเวอร์จึงมีการพัฒนาการผลิต ไปสู่ระดับที่เป็นสากล คือ มีผลผลิตสูง คุณภาพตรงตามที่ผู้บริโภคต้องการ และพนักงานมีความปลอดภัย และสุขภาพอนมัยดี จึงได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพิ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เมื่อมีการนำวิธีการพัฒนาแบบ Total Productive Maintenance (TPM) เข้ามาใช้ ทำให้เกิดโครงการกิจกรรมต่างๆ ตามมาอีกจำนวนมาก เช่น การฝึกอบรมดูงาน TPM ของผู้จัดการ หัวหน้างาน และแกนนำพนักงาน ฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนมีความสามารถ ในการวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขวิธีการให้เหมาะสม (การอบรม PDCA) การอบรมตามหน้าที่งาน ของแต่ละการอบรม KYT หยั่งรู้ระวังภัย การอบรมอาชีวอนามัย การปฐมพยาบาล และฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อีกจำนวนมาก รวมทั้งการบริหารและประเมินผลความปลอดภัย และสุขภาพด้วยระบบ ISRS
การจัดทำนโยบาย กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ให้ชัดเจนเป็นเอกสาร จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 การใช้วิธีการทำงานเป็นกลุ่มเล็ก ให้ร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหา การทำงานของกลุ่ม และมีการทำงานเป็นทีมในระดับต่างๆ อย่างหว้างขวาง มากกว่าที่เคยเป็นมา ผลการดำเนินการ แม่จะยังไม่บรรลุถึงขั้นสุดท้าย แต่ก็เห็นผลชัดเจนว่า สถานที่ทำงาน เครื่องมือเครื่องจักร สะอาดเป็นระเบียบ ผลผลิตและคุณภาพสูงขึ้น ส่วนอุบัติเหตุลดลง จนสามารถทำการผลิตได้ถึง 4,600,000 ชั่วโมงต่อคน โดยไม่มีอุบัติเหตุที่ต้องหยุดงาน เมื่อต้นปี พ.ศ.2542 และได้รับรางวัลถ้วยทองด้านความปลอดภัย จากบริษัทแม่

ไม่มีความคิดเห็น: